ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A webáruház a CoolTour.sk s.r.o. utazási iroda a weboldalon www.cooltour.sk, cégazonosító: IČO: 50647563, nyilvántartási szám: 31139/S - Okresný súd Banská Bystrica, székhely Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavaská Sobota, Slovenská republika feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) a CoolTour.sk s.r.o. utazási iroda, cégazonosító: IČO: 50647563, nyilvántartási szám: 31139/S - Okresný súd Banská Bystrica, székhely Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavaská Sobota, Slovenská republika (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: cooltour.sk@gmail.com, tel.: +421908 604 776, +36 20 406 6760;

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze: kosár, megrendelőlap;

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon www.cooltour.sk a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

 • Webnode AG (webáruház rendszer),
 • szállító társaságok,
 • Google Analytics (weboldal statisztika),
 • szállásszolgáltatók,
 • légitársaságok,
 • közlekedési társaságok,
 • útmutatók,
 • küldöttek,
 • nagykövetségek, képviseletek,
 • együttműködő ügynökségek,
 • helyi utazási irodák,
 • informatikai szolgáltatók,
 • számviteli szolgáltatók,
 • ügyvédi irodák,
 • hatóságok,
 • más személyek, akik az Üzemeltető számára szolgáltatásokat nyújtanak és a személyes adatokat a nevében személyes adatok feldolgozásáról szóló szerződés alapján kezelik.

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben: cooltour.sk@gmail.com;

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon www.cooltour.sk. Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2021.1.1.


Telefonos foglalási osztály | Hétfőtől - Vasárnapig 8:00-tól - 19:00 óráig |

+421908 604 776, +36 20 406 6760, cooltour.sk@gmail.com

Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavaská Sobota, Slovakia

Nyilvántartási szám: 31139/S - Okresný súd Banská Bystrica

Adószám: 21204115396

IČO: 50 647 563

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

GDPR - Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou:

CoolTour.sk s. r. o.

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "Zákon o ochrane osobných údajov") v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako "Nariadenie GDPR")

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás ako dotknutej osoby sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť CoolTour.sk s.r.o., so sídlom Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 50 647 563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č.: 31139/S (ďalej len ako "Prevádzkovateľ").

Kontaktné údaje:

E-mail: cooltour.sk@gmail.com

Telefónne číslo: +421911 280 965 alebo +421908 604 776 alebo +36 20 406 6760.

Prevádzkovateľ má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavská Sobota alebo elektronicky na adrese: cooltour.sk@gmail.com.

2. ROZSAH A KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva priamo alebo nepriamo z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ako aj ďalšej zmluvnej dokumentácie alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o údaje súvisiace s totožnosťou a kontaktné údaje t.j.: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, údaje cestovného dokladu (číslo, miesto a dátum vydania, dátum platnosti), skenovanie cestovného dokladu, e-mailová adresa, telefónne číslo, štátna príslušnosť, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia).

Na marketingové účely Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

a) Základné identifikačne údaje - titul, meno, priezvisko a adresa bydliska;

b) Kontaktné údaje - e-mailová adresa a telefónne číslo,

c) Prípadne fotografie, video ulovených zážitkov zo zájazdu, ak budú vyhotovené,

d) Informácie o využití produktov a služieb - o aké služby ste u nás v minulosti prejavili záujem,

e) Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu alebo SMS správ.

3. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode 2 získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. V prípade, ak nie sú osobné údaje získané priamo od Vás ako dotknutej osoby, zdrojom týchto osobných údajov je vo väčšine prípadov Váš spolucestujúci alebo rodinný príslušník. Osobné údaje resp. niektorý z osobných údajov uvádzate pri zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne na ďalších miestach v online prostredí alebo ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra alebo môžu výnimočne pochádzať od tretích osôb, ktoré ich boli oprávnené Prevádzkovateľovi poskytnúť.

4. ÚČEL SPRACÚVANIA

Ak sú osobné údaje spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných povinností Prevádzkovateľa, oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv o obstaraní zájazdu, vrátane starostlivosti o klientov napr. v rámci klientskeho portálu,
 • zabezpečenie všetkých služieb vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zájazdu;
 • uzatváranie poistných zmlúv,
 • plnenie zmluvných povinností v súvislosti so zabezpečením víz,
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva,
 • spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu,
 • evidencia a archivovanie,
 • riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov,
 • výkon vnútorného auditu, výkon preverenia súladu s právnymi predpismi a pod.,

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na marketingové účely, hlavným účelom uvedeného spracúvania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych produktoch a službách Prevádzkovateľa, prípadne o ponukách a službách obchodných partnerov Prevádzkovateľa, pričom uvedený účel spracúvania súvisí najmä s nasledujúcimi činnosťami:

 • ponuka produktov a služieb, pričom ponuky môže Prevádzkovateľ poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo alebo aplikáciu, poštou, telefonicky a pod.,
 • realizácia spotrebiteľských súťaží,
 • prieskumy spokojnosti s využívanými produktmi a službami,
 • na účel organizácie spoločenských podujatí organizovaných Prevádzkovateľom.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby Prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb, zabezpečiť spotrebiteľské súťaže a pod., pričom bez takto poskytnutého súhlasu Prevádzkovateľ nie je oprávnený predmetné služby zabezpečiť.

5. PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľských súťaží a pod).

Ak odmietnete poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa alebo na základe zákona, Prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu resp. poistnú zmluvu, ani poskytovať žiadne ďalšie služby.

6. PROFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľvykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy (napríklad softvér a pod.) alebo webové aplikácie na účel napríklad kalkulácie ceny zájazdu a pod. Prevádzkovateľ sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a z tohto dôvodu osobné údaje na základe súhlasu udeleného na marketingové účely profiluje.

7. DOBA SPRACÚVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Súhlas je udelený Prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom Prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu.

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8. PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na spracúvanie osobných údajov môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. S ohľadom na rozsah služieb poskytovaných Prevádzkovateľom sa jedná o veľmi široký okruh sprostredkovateľov, pričom dochádza k prenosu osobných údajov i do tretích krajín, zväčša krajín cieľových destinácií a tranzitných v zmysle uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu. Nižšie sú uvedené jednotlivé kategórie sprostredkovateľov:

- poskytovatelia ubytovacích zariadení,

- letecké spoločnosti,

- prepravné spoločnosti,

- sprievodcovia,

- delegáti,

- ambasády, zastupiteľstvá,

- spolupracujúce agentúry,

- lokálne cestovné kancelárie,

- poskytovatelia IT služieb,

- poskytovatelia účtovných služieb,

- advokátske kancelárie,

- orgány verejnej moci,

- ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely môže mať k osobným údajom okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú IT systémy alebo poskytujú iné služby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, ktoré boli za týmto účelom písomne poverené Prevádzkovateľom písomnou zmluvou.

9. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba si môže pri spracúvaní osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:

- právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,

- právo na opravu osobných údajov,

- právo na výmaz osobných údajov,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- právo na prenosnosť osobných údajov,

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

- právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,

- právo kedykoľvek odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),

- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba si uvedené práva môže uplatniť v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením GDPR, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí môže Prevádzkovateľ túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný Vás informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Voči Prevádzkovateľovi si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti na adrese sídla Prevádzkovateľa: Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavská Sobota alebo elektronickými prostriedkami na adrese: cooltour.sk@gmail.com.

10. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: cooltour.sk@gmail.com, s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska spolu s informáciou, že si neželáte, aby Prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (prípadne ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť).

V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, kontaktujete nás prosím prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: cooltour.sk@gmail.com.


Kontakt | Pondelok - Nedeľa, od 8:00 do 19:00 |

+421908 604 776, +36 20 406 6760, cooltour.sk@gmail.com

Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavaská Sobota, Slovakia

Zapísaný v OR č. 31139/S - Okresný súd Banská Bystrica

DIČ: 21204115396

IČO: 50 647 563