ZMLUVY A VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Záznamu z prieskumu trhu - Externé riadenie projektu: Spoznajte svoj región na e-bicykloch:


ZMLUVA o poskytnutí služby realizácia externého projektového manažmentu uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvné strany: CoolTour.sk s.r.o. (ďalej len "objednávateľ") a Občianske združenie Fundament (ďalej len "poskytovateľ"):