Általános Szerződési Feltételek

1. A CoolTour.sk s.r.o. utazási iroda (Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavaská Sobota, Slovenská republika, tel: +421908 604 776, +36 20 406 6760, nyilvántartási szám: IČO: 50 647 563, 31139/S - Okresný súd Banská Bystrica, adószám: 21204115396) az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben, a CoolTour.sk s.r.o. oldalán (www.cooltour.sk) közölt információk (különös tekintettel az Utazási Tanácsokra) az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, a www.cooltour.sk oldalon, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:254 utazási szerződésre vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni.

2. Jelen általános szerződési feltételek elsősorban a CoolTour.sk s.r.o. által szervezett utazási csomagokra terjed ki, de alkalmazandók (eltérő megállapodás hiányában) abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.

3. Amennyiben a CoolTour.sk s.r.o. más utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem jelen általános szerződési feltételek, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei alkalmazandók.

4. Amennyiben a CoolTour.sk s.r.o. valamely szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet (pl. hajójegy, buszjegy, repülőjegy) vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, akkor arra nem a jelen ÁSZF, hanem a szolgáltató irányadó szerződési feltételei érvényesek.

I. Utazási szerződés létrejötte

1. Az Utas utazását írásban, elektronikusan kitöltött megrendelőlap elküldésével a www.cooltour.sk megrendelőlap rendszerében, vagy a  cooltour.sk@gmail.com címre, vagy szóban bármely CoolTour.sk s.r.o. irodában, vagy a CoolTour.sk s.r.o. -val szerződést kötött utazási irodában foglalhatja le. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utas a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda - az Utas kérésére - a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, e-mail, stb.) megtérítését.

2. A CoolTour.sk s.r.o. fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, illetve nem saját szervezésű utazások esetén, az utazási megrendelést csak feltételesen fogadja el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén). Ebben az esetben az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról a CoolTour.sk s.r.o. írásban értesíti. Ennek hiányában az Utas megrendelését törölheti, a befizetett előleget részére a CoolTour.sk s.r.o. visszatéríti.

3. Az utazási szerződés alapját képezik a CoolTour.sk s.r.o. katalógusában, www.cooltour.sk oldalon és az utazási szerződésben rögzített információk, az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek.

4. Ha nem az Utas személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a CoolTour.sk s.r.o. nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. E harmadik személyt az Utas képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utast terhelő kötelezettségek az Utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utast érinthetik.

II. Az Utas jogai és kötelezettségei

1. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a CoolTour.sk s.r.o. útmutatásai alapján.

2. Az Utas köteles az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a helyi képviselőkkel történő találkozás idejét tiszteletben tartani. Amennyiben az Utas ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az Utas viseli.

3. Az Utas és a CoolTour.sk s.r.o. a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, - különös tekintettel az Utas telefon/email elérhetőségére - egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

4. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásából nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti repülőtér-szálloda transzfer szolgáltatást, vagy a szálloda szolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja igénybe venni, erről köteles a CoolTour.sk s.r.o. helyi képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén az Utazásszervezőnél felmerült plusz költségeket köteles az Utazásszervezőnek megfizetni.

5. Autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben az Utas elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul. Az Utast terhel minden ebből eredő kár és költség, ezzel kapcsolatban kárigényt nem terjeszthet elő a CoolTour.sk s.r.o. felé. Autóbuszos társas útra személyenként maximum 40 kg csomag vihető. Az utastérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! Az utastérbe felvitt kézitáska őrzéséről az Utas maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos! Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utastársait, a közlekedés biztonságát (pl. fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság).

6. Hajó-, komp utazásokkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy az adott hajó-, komptársaság utazási feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak. A hajótársaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért irodánk felelősséget nem vállal. A CoolTour.sk s.r.o. minden esetben az adott hajótársaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti.

7. Az Utas jogosult a hibákat és a megrendelt szolgáltatásoktól eltérő minőségű kiszolgálást szóvá tenni. Ezeket rögtön az észrevétel után kell közölni a CoolTour.sk s.r.o. képviselőjével, ennek elmulasztása esetén a CoolTour.sk s.r.o. mentesül a kártérítési kötelezettség alól. A közlés késedelméből eredő károkért az Utas a felelős, utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

8. Az Utas kötelezettsége megismerkedni és figyelembe venni, valamint betartani a következő szabályokat az egyes specifikus utazásokkal kapcsolatosan:

- A vízitúrák nehézsége és a vízitúrával kapcsolatos fontos tudnivalók és szabályok.
- A túrák nehézsége és a túrákkal kapcsolatos fontos tudnivalók és szabályok.
- A kerékpártúrák nehézsége és a kerékpártúrával kapcsolatos fontos tudnivalók és szabályok.

A fent említett nehézségi szintek, fontos tudnivalók és szabályok a CoolTour.sk s.r.o. www.cooltour.sk oldalán érhetőek el: https://www.cooltour.sk/fontos-tudnivalok/

III. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei

1. A CoolTour.sk s.r.o. az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az utasnak átadni az alábbiak szerint:

1.a. A CoolTour.sk s.r.o. az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumot (e-ticket, voucherek) az indulás előtt legkorábban hét nappal postázza (vagy elektronikus formában e-mailen megküldi) a megrendelő által megadott címre. A megrendelő kérése alapján személyes átvételre is lehetőség van a CoolTour.sk s.r.o. képviselőjétől.

1.b. Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles a CoolTour.sk s.r.o. képviselőjének bejelenteni.

2. A CoolTour.sk s.r.o. kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatásokat/részszolgáltatásokat köteles teljesíteni, a programfüzetben, www.cooltour.sk oldalon, fb.me/Sk.CoolTour oldalon, egyéb tájékoztatón megadott feltételek szerint. A CoolTour.sk s.r.o. nem vállal kötelezettséget az Utas azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.

3. A CoolTour.sk s.r.o. fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.

4. Amennyiben a CoolTour.sk s.r.o. a szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani az Utas részére hasonló minőségben és értékben. Az Utasnak kötelessége közreműködni a szerződés teljesítésének érdekében, de jogában áll indokolt esetben a helyettesítő szolgáltatás elfogadását megtagadni.

5. A CoolTour.sk s.r.o. fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

6. A CoolTour.sk s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 35 fő, repülős utaknál minimum 50 fő/járat. Az ettől eltérő létszámot a CoolTour.sk s.r.o. megrendeléskor jelzi (például körutazások minimális létszáma).

7. Egyedi külföldi szállásfoglalás és egyéb szolgáltatás ügyintézése esetén az iroda 3.000.- Ft foglalási díjat számol fel, mely összeg a megrendelés megvalósulása esetén beleszámít a részvételi díjba, meghiúsulása esetén visszatartható. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. A CoolTour.sk s.r.o. a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utast jelentkezéskor.

8. Hajókirándulások megszervezése az időjárási viszonyoktól függhet. A CoolTour.sk s.r.o. fenntartja a jogot arra, hogy rossz időjárási körülmények miatt a hajókirándulások időpontját módosítsa, vagy ha a megszervezés lehetetlenné válik, lemondja.

9. A CoolTour.sk s.r.o. a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásából illetve az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

10. A CoolTour.sk s.r.o. az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes- vagy magasabb árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és szerződött Utasok részére nem biztosíthatók.

11. A CoolTour.sk s.r.o. fenntartja az ÁSZF módosításának jogát, erről köteles értesíteni az Utast a már megrendelt, de még nem teljesített szerződések esetén.

IV. Fizetési feltételek

1. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket a CoolTour.sk s.r.o. más utasnak nem értékesíti. A fizetendő részvételi díjelőleg vagy a teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 36. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a (eltérő megállapodás hiányában). Díjelőleg fizetése esetén az Utas a részvételi díj fenmaradó összegét az utazás előtti 20. napig köteles rendezni. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben a CoolTour.sk s.r.o. úgy tekinti, mintha az Utas az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 36 napon belül kerül sor, az utas a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni.

2. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utasnak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket a CoolTour.sk s.r.o. nem veszi figyelembe.

V. Lemondási feltételek

1. A CoolTour.sk s.r.o. jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket - az utazási szerződésben vállat részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek - így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték; vagy deviza az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor) az indulást megelőző 21. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 5%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 napon belül az utazási szerződéstől elállhat.

2. Ha az Utas a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles a CoolTour.sk s.r.o.-nak bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni): az utazás megkezdése előtt:
- 36-és több nap 9.600,- HUF (27,- €)
- 35-21 nappal a részvételi díj 40 %-a
- 20-15. nappal a részvételi díj 50 %-a
- 14-6. nappal a részvételi díj 80 %-a
- 5. nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.
Menetrendszerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke eltérő, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező repülőjegyek csak 100% lemondási díj mellett törölhetők. Ilyen szerződés esetén az Utas köteles a CoolTour.sk s.r.o. tényleges költségeit megtéríteni lemondás esetén. A vonatkozó utazásoknál a CoolTour.sk s.r.o. minden esetben pontos tájékoztatást nyújt a lemondási feltételekről az Utasoknak az utazási szerződés megkötésekor.

3. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén a CoolTour.sk s.r.o. a részvételi díjat ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:

3.a: átutalással 3 munkanapon belül az Utas írásbeli nyilatkozata alapján az Utas által megadott bankszámlaszámra.

3.b: Az Utas kérésére indokolt esetben készpénzben átvételre is lehetőség van a CoolTour.sk s.r.o. képviselőjétől, előre egyeztetett időpontban.

VI. Módosítási feltételek

1. A megrendelés módosítása esetén - eltérő rendelkezés hiányában - az Utasnak 6.400.- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni.

2. Azokat az eseteket, - amikor az utazási szerződés módosítására az Utas által, az utazás megkezdése előtt számított 35 napon belül kerül sor és a módosítás az utazás időpontjára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, - a CoolTour.sk s.r.o. útlemondásként kezeli és a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe.

3. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, szállodaváltoztatás, biztosítás és vízumügyintézés, felárak, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult.

4. Menetrendszerinti járattal történő utazás esetén bármilyen repülőjegy-módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

VII. Az árak tartalmazzák
(A programfüzetben szereplő utazási csomag megrendelése esetén.)

1. Repülőjegy oda-vissza utazásra (A poggyászok súlyhatára légitársaságonként változó. A részletekről kérjük, érdeklődjön az irodában.) 2 év alatti gyermek részére a repülőgépen nincs külön hely biztosítva.

2. Transzfer: repülőtér - szálloda - repülőtér között (Kivéve: sportfelszerelések - pl: szörf, szállítása a repülőtér és szálloda között, melyek előzetes megrendelés esetén felár megfizetése mellett vehetők igénybe.)

3. A programban feltüntetett szolgáltatások:
a. Szállásköltség a megrendelésnek megfelelő szobatípusban és kategóriában
b. Étkezés megrendelés alapján: reggeli: kontinentális, büféjellegű; félpanzió: reggeli + svédasztalos, a'la carte, menü vacsora; teljes panzió: reggeli + svédasztalos, a'la carte, menü ebéd + vacsora, all inclusive ellátás: programfüzet leírása és megrendelés szerint.
Az italokat az alapárak kizárólag all inclusive ellátás esetén tartalmazzák, vagy ha erre a program leírás kifejezetten utal.
c. Sportolási, szórakozási lehetőségek a programfüzet leírása alapján.
d. Telepített magyar nyelvű képviselő amennyiben az adott úti célnál ez feltűntetésre kerül. Bizonyos programoknál a telepített magyar nyelvű képviselő mellett helyi idegenvezető is kíséri a csoportot a helyi jogszabályoknak megfelelően. Magyar nyelvű asszisztencia: 24 órás telefonos elérhetőség magyar nyelven a helyszínen, sürgős/fontos ügyben személyes segítségnyújtás, egy információs óra /érkezés.
A szervezett programok időtartama a reptéri találkozás időpontjától a budapesti hazaérkezésig tart. Az árak a lefoglalt éjszakák alapján lettek kiszámítva, nem az üdülőhelyen töltött napok alapján. Az első és utolsó nap gyakran az utazással telik, és nem számítanak nyaralási napnak.

VIII. Fakultatív programok

1. Fakultatív kirándulások lehetőségéről a CoolTour.sk s.r.o. katalógusa és a helyszínen a helyi képviselő ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat néhány esetben helyszíni utazási iroda, vagy más a CoolTour.sk s.r.o. által szerződésben álló társaság szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, devizában történik. Ennek megfelelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utas és a helyszíni utazási iroda vagy szervező társaság között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselő ad részletes felvilágosítást. Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a fakultatív program elmarad. A CoolTour.sk s.r.o. által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda vagy társaság nem a CoolTour.sk s.r.o. közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire az irodánknak nincs ráhatása. A fakultatív programokkal kapcsolatban a CoolTour.sk s.r.o. semmilyen reklamációt nem fogad el.

IX. Légi szállítás

1. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak. A CoolTour.sk s.r.o. és a légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.

2. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a CoolTour.sk s.r.o. fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgép típus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát, az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek.

3. Az esetleges módosításokat - a lehetőségekhez mérten - a CoolTour.sk s.r.o. minél gyorsabban az Utas tudomására hozza.

4. Menetrendszerinti járatok, ill. diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei a CoolTour.sk s.r.o. kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utasok szerződéskötéskor kapnak. CoolTour.sk s.r.o. minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei alapján a repülőjegyek módosítása, lemondása csak 100%-os lemondási díj mellett lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén a CoolTour.sk s.r.o. nem jogosult a szállítást megoldani, ez a légitársaság kötelezettsége.

5. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

X. Szállodák és elszállásolás

1. A CoolTour.sk s.r.o. jogosult a megnevezett szállodától indokolt esetben eltérni (például szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szállodához hasonló kategóriájú másik szállodában az utast elszállásolni. A CoolTour.sk s.r.o. nem köteles a szállodától függő, a katalógusban nem szereplő, szerződésben külön nem rögzített Utas igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).

2. A CoolTour.sk s.r.o. kínálatában szereplő szállodák némelyike rendelkezik főépülettel, több épületből álló szállodakomplexum melléképülettel, és bungalóval (vagy bungaló stílusú szobákkal) egyaránt. A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekintik és ezeket azonos árakon kínálják. Az Utasnak csak a katalógusban külön feltüntetett szálláshelyek esetén van módja fő- ill. melléképületben történő elhelyezés között választani, ilyenkor a CoolTour.sk s.r.o. köteles a szerződött típust a szerződésben rögzíteni, és biztosítani.

3. A CoolTour.sk s.r.o. akciós útjai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a katalógusban lévő standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek.

4. Tengerre néző szoba megrendeléseket a nyári szezon túlzsúfoltsága miatt még felár megfizetése esetén is csak opcionálisan áll a CoolTour.sk s.r.o. -nak elfogadni a katalógusban feltüntetett szállodák esetében. Amennyiben a szálloda nem tudja biztosítani a tengerre néző szobát felár ellenében sem, úgy az Utas köteles ezt a tényt a helyszínen a helyi képviselővel jegyzőkönyveztetni, és a CoolTour.sk s.r.o. köteles a felárat az utazás után haladéktalanul visszafizetni.

XI. Hibás teljesítés

1. A CoolTour.sk s.r.o. helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti.

2. A CoolTour.sk s.r.o. nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A CoolTour.sk s.r.o. köteles az utazás során az Utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, mint ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

3. A CoolTour.sk s.r.o. az utasnak kifizethető kártérítés és sérelemdíj összegét a részvételi díj összegének kétszeresében korlátozza.

4. Ha az Utas, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a CoolTour.sk s.r.o. helyi képviselőjénél. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.

5. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles a CoolTour.sk s.r.o. eljuttatni. A CoolTour.sk s.r.o. kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.

6. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és a CoolTour.sk s.r.o. mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

7. Az időben benyújtott panaszlevekre a CoolTour.sk s.r.o. 30 napon belül válaszol.

8. A CoolTour.sk s.r.o. a személyiségi jogok védelme érdekében az utasok személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét - még sürgős esetekben sem - ad meg harmadik személynek, kivéve, ha az Utas maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az utast terhelik.

9. A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utasnak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.

10. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utas köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért a CoolTour.sk s.r.o. felelősséget nem vállal.

11. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

XII. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas felel. A CoolTour.sk s.r.o. köteles a szerződés megkötésekor az Utas figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Külföldi állampolgárok utazása esetén javasolt az utazás lefoglalása előtt felvenni a kapcsolatot a célország Nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a CoolTour.sk s.r.o. a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.

XIII. Biztosítás

1. Az utazási iroda köteles az Utast megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, felelőségbiztosítás, jogvédelem) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról.

2. A biztosítás non-stop segítséget nyújt, magyar nyelven a bajba jutottnak. Útjainkon az Utas érdekében, minden utasnak javasolt legalább baleset-, betegség-, poggyászbiztosítással rendelkeznie. Az Európai Uniós Kártya nem utasbiztosítás. Nem nyújt segítséget sok olyan Európai államban sem, ahol az Utast csak magánkórházban, magán orvosi rendelőben tudják ellátni. Nem nyújt fedezetet a további, esetlegesen felmerülő költségekre sem. A bankkártyához tartozó utasbiztosítások megfelelőek, abban az esetben, ha a fent megjelölt kritériumoknak megfelelnek. Kérjük, foglaláskor mindenképpen ellenőrizzék, hogy a bankkártyájukhoz tartozó biztosítás a fenti eseteket is belelértve nyújt-e Önöknek a nap 24 órájában, magyar nyelven segítséget biztosítási esemény kapcsán. Amennyiben nem, kérjük, legyenek szívesek gondoskodni a megfelelő biztosításról.

3. Az utazás ideje alatt idegenvezetőink feladata az utazáson részt vevők számára szervezett programok zavartalan lebonyolítása. Irodánk a CoolTour.sk s.r.o. felelősséget nem tud vállalni az elmaradt programokért, akkor, amikor a biztosítás nélkül utazó Utast kell az idegenvezetőnek rendőrségre, kórházba kísérnie, több órás várakozással. Erre nyújt segítséget a biztosítás, ezért kérünk mindenkit, hogy utasbiztosítás nélkül ne utazzon külföldre!

4. Az Utas kijelenti, hogy a biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg az utazási szerződést.

5. A CoolTour.sk s.r.o. vagyoni biztosítékát az Kooperatíva poisťovňa, a. s. (Vienna Insurance Group, Števanovičova 4, 816 23 Bratislava). nyújtja. A vagyoni biztosíték a Szlovák Köztársaság jelenleg hatályos törvényei alapján keletkezett. A biztosítás összege: 6.000,- € (hatezer eruró), érvényessége: 2020. 12. 31.


Telefonos foglalási osztály | Hétfőtől - Vasárnapig 8:00-tól - 19:00 óráig |

+421908 604 776, +36 20 406 6760, cooltour.sk@gmail.com

Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavaská Sobota, Slovakia

Nyilvántartási szám: 31139/S - Okresný súd Banská Bystrica

Adószám: 21204115396

IČO: 50 647 563


__________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CoolTour.sk s.r.o. (ďalej iba Všeobecné podmienky) sú konkretizovaním všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej predovšetkým v Občianskom zákonníku a sú záväzné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané cestovnou kanceláriou CoolTour.sk s.r.o. Všeobecné podmienky CoolTour.sk s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú CoolTour.sk s.r.o. uzatvára s objednávateľom zájazdu. Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníkov. Prosíme vás, aby ste sa podrobne zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami uvedenými v našich ponukových materiáloch. Podpisom zmluvy potvrdzujete, že sú vám tieto informácie a podmienky známe, uznávate ich a súhlasíte s nimi.

I. Vznik zmluvného vzťahu

1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

a) obstarávateľ, cestovná kancelária CoolTour.sk s.r.o. so sídlom Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje vo vlastnom mene prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo prostredníctvom externých zmluvných predajcov a

b) objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2) Zmluvný vzťah medzi CoolTour.sk s.r.o. a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom podpísanej objednávky (návrh zmluvy o zájazde) a jej potvrdením zo strany CK. Zmluva o zájazde zaväzuje aj všetky ďalšie osoby v nej uvedené ako účastníkov zájazdu. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov a to solidárne.

3) Predmet zmluvy o zájazde je určený podľa ponúk CoolTour.sk s.r.o., zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok a príp. osobitných dohodnutých podmienok priložených k potvrdenej objednávke.


4) Potvrdením zmluvy o zájazde sa CoollTour.sk s.r.o. objednávateľovi zaväzuje obstarať zájazd v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Cenové podmienky

1) Ceny zájazdov obstarávaných cestovnou kanceláriou CoolTour.sk s.r.o. sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi CoolTour.sk s.r.o. a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. V cenníku katalógu CoolTour.sk s.r.o. sú uvedené orientačné ceny, pre ktorých určenie boli použité ceny obstarávaných služieb a poplatkov známe v dobe tlače katalógu.

2) CoolTour.sk s.r.o. je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok. Vzhľadom k veľkým pohybom cien ropy na svetových trhoch, môže CoolTour.sk s.r.o. požadovať od zákazníka zaplatenie tzv. palivového príplatku pri autokarovej alebo leteckej doprave,
b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,
c) zmene kurzu slovenskej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je CoolTour.sk s.r.o. oprávnená cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu.

4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CoolTour.sk s.r.o. odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

5) V prípade kúpy zájazdu v lehote kratšej ako 3 pracovné dni (vrátane soboty) má CoolTour.sk s.r.o. možnosť účtovať tzv. expresný manipulačný poplatok vo výške maximálne 10,- EUR na platiacu osobu.

III. Platobné podmienky

1) CoolTour.sk s.r.o. má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2) CoolTour.sk s.r.o. je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 40 % ceny objednaných služieb, ak nebolo inak dohodnuté,
b) najneskôr 36 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb,
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 36 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny objednaných služieb.

3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny, objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je CoolTour.sk s.r.o. oprávnená požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok a odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1) K základným právam objednávateľa patrí najmä:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) právo vyžadovať od CoolTour.sk s.r.o. informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa tykajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok,
e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok,
f) právo obdŕžať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, najmä:
f1) upresnenie nasledovných údajov, pokiaľ nie sú obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu:
• ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu,
• ak je súčasťou zájazdu ubytovanie: názov ubytovacieho zariadenia, jeho poloha, kategória a trieda, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky,
• ak je súčasťou zájazdu doprava, druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty,
• spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu,
f2) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CoolTour.sk s.r.o. v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba,
f3) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu CoolTour.sk s.r.o., na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,
f4) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napr. poukaz na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania),
f5) informácie o možnosti uzavrieť poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu,
g) právo písomne oznámiť CoolTour.sk s.r.o. pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 36 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká.

Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CoolTour.sk s.r.o. v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť prípadne ďalšie doklady potrebné pre riadne poskytnutie dohodnutých služieb (napr. fotografie) podľa požiadavky CoolTour.sk s.r.o.,
b) zabezpečiť u osôb vo veku do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,
e) bez zbytočného odkladu oznamovať CoolTour.sk s.r.o. svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
f) prevziať od CoolTour.sk s.r.o. doklady potrebné pre čerpanie služieb,
g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,
h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CoolTour.sk s.r.o. a dodržiavať stanovený program,
j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CoolTour.sk s.r.o.,
k) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok,
l) uhradiť škodu, ktorú spôsobil zavineným konaním na dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby obstarané CoolTour.sk s.r.o.,
m) v prípade, že objednávateľ porušuje Zmluvu o obstaraní zájazdu tak, že využíva služby, ktoré nie sú dohodnuté v Zmluve o obstaraní zájazdu, je povinný zaplatiť k bežnej cene takto čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa bežnej cene takto čerpaných služieb. Rovnako v prípade, že v rozpore s uzavretou Zmluvou o obstaraní zájazdu služby čerpá osoba, ktorá nebola uvedená v Zmluve, je objednávateľ povinný zaplatiť k bežným cenám čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške bežnej ceny takto čerpaných služieb.

3) K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:
a) zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CoolTour.sk s.r.o. obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,

b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,
c) odovzdať pre CoolTour.sk s.r.o. vopred menný zoznam účastníkov, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

V. Povinnosti a práva CoolTour.sk s.r.o.

1) CoolTour.sk s.r.o. je povinná pred uzatvorením Zmluvy o zájazde informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach tykajúcich sa rozsahu služieb uvedených v Zmluve, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2) CoolTour.sk s.r.o. nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3) CoolTour.sk s.r.o. je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch úpadku CoolTour.sk s.r.o. ak táto:
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

V prípade, že CoolTour.sk s.r.o. neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. CoolTour.sk s.r.o. je povinná organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala CoolTour.sk s.r.o. prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Poistné plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie takejto poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma.
Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli proti CoolTour.sk s.r.o. v dôsledku neplnenia zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

4) CoolTour.sk s.r.o. si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých svojich klientov v súlade s normami Európskej únie (ďalej len "EÚ") a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov.

Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania. Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

  • prístup k osobným údajom klientov majú len oprávnené osoby našej spoločnosti, ktoré sú ďalej poskytované len v intenciách osobitých zákonov a to najmä štátnym orgánom a súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon; alebo je v našej dobrej viere, že takýto krok je potrebný na dodržanie zákonných postupov; v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy
  • osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, rodné číslo,
  • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo pasu rodinného príslušníka sú spracúvané pre písomnosti priamo súvisiace so zabezpečením zájazdu pre klienta, poistením zájazdu, zabezpečením ubytovania a dopravy pre klienta

Tretie strany, ktorým sú osobné údaje klientov poskytnuté: zmluvná cestovná poisťovňa: Kooperatíva poisťovňa, a. s.; zmluvné cestovné kancelárie; letecké spoločnosti; ubytovacie spoločnosti; dopravné spoločnosti.

VI. Zmeny dohodnutých podmienok, zrušenie zájazdu

1) Ak je CoolTour.sk s.r.o. nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť pre CoolTour.sk s.r.o. v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny. Pokiaľ klient písomne neodstúpi od zmluvy v lehote 5 dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy, má sa za to, že s jej zmenou súhlasí.

2) CoolTour.sk s.r.o. má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CoolTour.sk s.r.o. a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CoolTour.sk s.r.o. ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený počtom 35 účastníkov zájazdu, pokiaľ nie je v katalógu stanovený iný minimálny počet účastníkov zájazdu. Ak CoolTour.sk s.r.o. zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.

3) CoolTour.sk s.r.o. si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4) Ak CoolTour.sk s.r.o. odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CoolTour.sk s.r.o. na základe novej zmluvyposkytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CoolTour.sk s.r.o. môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby je CoolTour.sk s.r.o. povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5) Ak CoolTour.sk s.r.o. zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

6) Ak po začiatku zájazdu CoolTour.sk s.r.o. neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CoolTour.sk s.r.o. povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7) Ak služby podľa ods. 6) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CoolTour.sk s.r.o. povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CoolTour.sk s.r.o. povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je CoolTour.sk s.r.o. povinná buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel cenu uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

8) Na základe návrhu objednávateľa je CoolTour.sk s.r.o. pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 20,- EUR za každú zmenu. Ide najmä o zmenu osoby alebo mena účastníka, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a podobne. V prípade doručenia návrhu takejto zmeny zmluvy a požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 36 dní pred začiatkom zájazdu, je takýto návrh považovaný za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.

9) CoolTour.sk s.r.o. si vyhradzuje právo vylúčiť zo zájazdu účastníka, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo inej látky znemožňuje riadnu realizáciu samotného zájazdu alebo svojím správaním ohrozuje bezpečnosť účastníkov zájazdu.

10) CoolTour.sk s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny dátumu a času odletu spôsobenej letovými podmienkami a povoleniami v letovej prevádzke. Objednávateľ bude v takom prípade včas a vhodnou formou informovaný.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1) CoolTour.sk s.r.o. môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpi len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CoolTour.sk s.r.o. doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

2) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb nasledujúcim spôsobom:
a) bez udania dôvodu,
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4) týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
c) z dôvodov porušenia povinností CoolTour.sk s.r.o. vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu osobne s dodávateľom CoolTour.sk s.r.o., alebo mu to pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom (emailom). Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia dodávateľovi.

3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CoolTour.sk s.r.o. povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii CoolTour.sk s.r.o. zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
4) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie CoolTour.sk s.r.o., ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CoolTour.sk s.r.o. odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť pre CoolTour.sk s.r.o. zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

a) 36 a viac dní 30,- EUR za každého účastníka zájazdu
b) 35 až 21 dní 40 % z vopred stanovenej ceny
c) 20 až 15 dní 50 % z vopred stanovenej ceny
d) 14 až 6 dní 80 % z vopred stanovenej ceny
e) 5 a menej dní 100 % z vopred stanovenej ceny

5) Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku IV. ods. 2) písm. g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

6) Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CoolTour.sk s.r.o. a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb.

7) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do tohto počtu dní sa nezapočítava deň, v ktorom má byť poskytnutá prvá služba - deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd.

8) CoolTour.sk s.r.o. má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CoolTour.sk s.r.o. je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. Reklamácie, zodpovednosť za škody

1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CoolTour.sk s.r.o. tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu. Zástupca CoolTour.sk s.r.o. je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.

2) Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CoolTour.sk s.r.o. s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CoolTour.sk s.r.o. alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri neskoršej uplatnenej reklamácii.

3) Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CoolTour.sk s.r.o. bezodkladne písomnou formou, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CoolTour.sk s.r.o. povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdŕžania reklamácie.

4) CoolTour.sk s.r.o. zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CoolTour.sk s.r.o. alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CoolTour.sk s.r.o. nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, od hotela alebo inej organizácie.

5) Za predmet reklamácie sa nepovažujú náhrady takej škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6) Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CoolTour.sk s.r.o. alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou CoolTour.sk s.r.o. zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7) CoolTour.sk s.r.o. nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

8) Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva a tiež ak predávajúci na reklamáciu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v zákonom stanovenej lehote, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou CoolTour.sk s.r.o. a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.

IX. Cestovné poistenie

1) Súčasťou ponuky všetkých zájazdov CoolTour.sk s.r.o. môže byť komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi nastanú neočakávané prípadné nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v Návrhu zmluvy o zájazde, medzi CoolTour.sk s.r.o. a objednávateľom. Presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CoolTour.sk s.r.o.

2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a cestovnej kancelárii CoolTour.sk s.r.o. nepríslušní posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. Záverečné ustanovenia

1) Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované cestovnou kanceláriou CoolTour.sk s.r.o. len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou CoolTour.sk s.r.o. stanovený či vopred s objednávateľom dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

2) Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.3) Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CoolTour.sk s.r.o. spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou CoolTour.sk s.r.o. a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb ním uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CoolTour.sk s.r.o. a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované cestovnou kanceláriou CoolTour.sk s.r.o. ponúkať a poskytovať.4) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku CoolTour.sk s.r.o. o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe ich tlače a CoolTour.sk s.r.o. si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.


Kontakt | Pondelok - Nedeľa, od 8:00 do 19:00 |

+421908 604 776, +36 20 406 6760, cooltour.sk@gmail.com

www.cooltour.sk

Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavaská Sobota, Slovakia

Zapísaný v OR č. 31139/S - Okresný súd Banská Bystrica

DIČ: 21204115396

IČO: 50 647 563